tai lau wan jai ding gon gwan

 

gong yau bik jik fan ding chyun

 

[Enter]